AGENCIA DE LECTURA GUILLERMO ZEILBECK
(SENIJA)
Direcció General del Llibre, Arxius i BibliotequesFitxa d'Instal·lacions i Servicis
Ficha de Instalaciones y Servicios
Superfície m2
Superficie m2
82 Num. Sales / Nº Salas 1
Llocs de lectura
Nº Puestos lectura
18 Sala Consultes / Sala Consultas  
Sala Infantil   Consulta d'Audiovisuals / Consulta Audiovisuales  
Consulta a Base de dades
Consulta de Base de datos
  Prèstecs / Préstamos  
Consulta internet   Cost internet / Coste internet  
Reprografia / Reprografía   Servicis higiene / Servicios higiene  
Aire condicionat
Aire acondicionado
  Calefacció / Calefacción  
Discapacitats / Discapacitados   Consulta de Sonors /
Consulta de Sonoros
 
Informació i Referència /
Información y Referencia
  Consulta de Doc. Electrònics / Consulta de Doc. Electrónicos  
Servici WIFI /
Servicio WIFI